JAN AMOS KOMENSKÝ, 1592-1670  
  Souborné a výběrové edice Komenského díla:  
  Vybrané spisy I.-II. Praha: I.L. Kober, 1871-1872.  
  Jana Amosa Komenského Sebrané spisy vychovatelské I-III. Praha: Fr. Bayer, 1886.  
  Jana Amosa Komenského Sebraná díla kazatelská I-II. Praha: Spolek Komenského, 1893.   
  Vybrané spisy Jana Amose Komenského I-III. Praha: Dědictví Komenského, 1905-1926.  
  Veškeré Spisy Jana Amosa Komenského. Brno: Ústřední spolek Jednot učitelských na Moravě, 1910-1926. (Osm svazků nedokončeného projektu)  
  Vybrané spisy Jana Amose Komenského I-VIII. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958-1975.  
  Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera Omnia. 1-27. Praha: Academia, 1969- .  
  Edice Johannis Amos Comenii Opera omnia – Dílo Jana Amose Komenského (DJAK) je druhým pokusem o souborné vydání Komenského díla; tím prvním byly Veškeré spisy Jana Amosa Komenského, vydávané Ústředním spolkem jednot učitelských na Moravě v letech 1910 – 1929 (resp. 1938, kdy vyšlo 2. vydání části svazku 4); z tehdy plánovaných 30 svazků vyšlo 8 (a zmíněná reedice). Předpokládaný rozsah DJAK je 60 svazků, rozčleněných na 25 tematických (příp. žánrových) okruhů a rejstříky k celému dílu. 15 v současnosti  vydaných svazků představuje tedy čtvrtinu předpokládaného rozsahu celé edice. – Komenského dílo tvoří přes 200 položek, jde přitom o texty různěho rozsahu a žánru, od krátkých příležitostných básní přes kázání, tematicky i rozsahem odlišná pojednání (traktáty), až po soubory duchovních písní a několikadílné knihy. K tomu je třeba přičíst korespondenci – okolo 600 dopisů. To vše ve třech jazycích: přibližně dvě třetiny jsou napsány latinsky, převážná část zbytku česky, malý zlomek pak německy (korespondence i v dalších evropských jazycích). Literární odkaz Komenského se dochoval v tiscích a rukopisech pocházejících většinou z doby jeho života a působení, tedy z let 1612 – 1670, v ojedinělých případech však také až z 18. století. Pokud jde o rukopisy, máme k dispozici jak autografy, tak opisy, i několik opisů s vlastnoručními autorovými opravami a vpisky. Pokud jde o tisky, míra autorova vlivu na jejich vydání je také různá, řadu vydání lze považovat za autorizovaná, u jiných chybí indicie, jež by opravňovaly k předpokladu autorovy účasti na vydání, některé tisky spatřily světlo světa jednoznačně bez autorova přičinění a vlivu. (PhDr. M. Steiner)  
     
Díl KOMENSKÝ, Jan Amos. Vybrané spisy I.-II. Praha: I.L. Kober, 1871-1872. Exempláře ve fondu FLÚ
1. J.A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Dle nejstarších vydání k tisku upravil Josef Kořínek. V Praze: I.L. Kober, 1871. xii, 238 s. A 22687
2. Didaktika, to jesť, Umění umělého vyučování: kterak by totiž člověk dřív než na tělo vzroste a stav svůj začne, všemu tomu, což ku potřebě a ozdobám přítomného i budoucího života přináleží, šťastně, snadně, plně vyučen a tak potěšené k životu obojímu nastrojem býti mohl... V Praze: I.L. Kober, 1872. xxxii, 434 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
Díl KOMENSKÝ, Jan Amos. Jana Amosa Komenského Sebrané spisy vychovatelské I-III. Praha: Fr. Bayer, 1886. Exempláře ve fondu FLÚ
1. Brána věcí otevřená, to jest, Moudrost prvá (kterou vůbec nazávají metafysikou) v myslích lidských vhod upravená. Z latiny vyložil Josef Šmaha. 138 s. Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská
2. Drobné spisy. Z latiny vyložil Josef Šmaha. 206 s. Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská
3. O nápravě věcí lidských, porady obecné. Část prvá, Panegersia, povzbuzení obecné … Z latiny vyložil Jos. Šmaha. 318 s.  NENÍ VE FONDU FLÚ
Díl KOMENSKÝ, Jan Amos. Jana Amosa Komenského Sebraná díla kazatelská I-II. Praha: Spolek Komenského, 1893.  Exempláře ve fondu FLÚ
1.-2. Sebraná díla kazatelská. Umění kazatelské Kázání. 2 sv. (107; 399 s.). Exempláře ve fondu FLUKOM, Jilská       A 9/1, A 9/2 
Díl KOMENSKÝ, Jan Amos. Vybrané spisy Jana Amose Komenského I-III. Praha: Dědictví Komenského, 1905-1926. Exempláře ve fondu FLÚ
1. Didaktika velká. Z latiny přel. Augusitin Krejčí. 1905. 378 s. B 5031
2. Informatorium školy mateřské ; Rozprava k Vratislavským ; Didaktika analytická. Z latiny přel. Augustin Krejčí. 1908. li, 267 s. B 5030
3. I. Škola vševědná; II. Škola trojtřídní; III. Oživlý Fortius; IV. Zákony školy dobře spořádané. Z latiny přeložil Augustin Krejčí. 1926. 237 s. Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská
Díl KOMENSKÝ, Jan Amos. Veškeré Spisy Jana Amosa Komenského. Brno: Ústřední spolek Jednot učitelských na Moravě, 1910-1926. (Osm svazků nedokončeného projektu) Exempláře ve fondu FLÚ
1. Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek I. K vydání upravili Jos. Reber a Jan V. Novák. 1914. 492 s. B 2587/1                   Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 8/1
4. Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek IV. Didaktika česká. Didactica magna. Informatorium školy mateřeské. Schola infantiae. Informatorium der Mutterschul. K vydání upravil Jan V. Novák. 1913. 640 s. B 2587/4                   Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 8/4/1
6. Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek VI. K vydání upravil Josef Rebner; za českou formu zodpověden Jan V. Novák. 1911. 556 s. Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 8/8
9. Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek IX. K vydání upravil Ot. Kadner. 1915. 489 s. Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 8/9
10. Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek X. K vydání upravil H. Jarník. 1929. 376 s. B 2587/10                   Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 8/10
15. Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek XV. K vydání upravil Jan V. Novák. 1910. 517 s. Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 8/15
17. Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek XVII. K vydání upravil Jos. Th. Müller; za českou formu zodpověden Jan V. Novák. 1912. 534 s. B 2587/17                   Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 8/17
18. Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek XVII. Manuálník, aneb, Jádro celé biblí svaté. K vydání upravil Jindřich Hrozný; redigoval Stanislav Souček. 1926. xxviii, 812 s. Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 8/18
Díl KOMENSKÝ, Jan Amos. Vybrané spisy Jana Amose Komenského I-VIII. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958-1975. Exempláře ve fondu FLÚ
1. Vybrané spisy Jana Amose Komenského I. 1958. 450 s. Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 11/1
2. Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Sv. 2. Výbor z pedagogických prací potockých a amsterodamských. Připravil a přeložil Jaromír Kopecký; úvod a doslov Otakar Chlup. 1960. 487 s. Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 11/2
3. Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Sv. 3. Nejnovější metoda jazyků. 1964. 424 s. B 2244/3                   Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 8/17
4. Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Sv. 4. Výbor z Obecné porady o nápravě lidských a z Věcného pansofického slovníku. 1966. 559 s. Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 11/4
5. Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Sv. 5. Výbor ze spisů o filosofii a přírodě. 1968. 503 s. Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 11/5
6. Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Sv. 6. Spisy historické a politické. Připr. Za red. Josefa Polišenského a Josefa Brambory. 1972. 543 s. Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská
7. Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Sv. 7. Díla slovesného umělce: výbor z projevů literárněteoretických, literárněhistorických, beletristických, esejistických, kazatelských a básnických. 1974. 809 s. Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 11/7
8. Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Sv. VIII. Autobiografická vyznání, plány a dopisy. 1975. 423 s. Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 11/8
Díl KOMENSKÝ, Jan Amos. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera Omnia. 1-27. Praha: Academia, 1969- . Exempláře ve fondu FLÚ
1. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera Omnia 1. Vědecký redaktor Antonín Škarka. 1969. 414 s. B 7644/1                   Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 2/1
2. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera Omnia 2. Vědecký redaktor Antonín Škarka. 1971. 412 s. B 7644/2                   Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 2/2
3. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera Omnia 3. Vědecký redaktor Milan Kopecký. 1978. 633 s. B 7644/3                   Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 2/3
4. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera Omnia 4. Vědecký redaktor Milan Kopecký. 1983. 442 s. B 7644/4                   Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 2/4
5. Annotata. Rada k opravě kancionálu – Kancionál – předmluva ke Kirchen-, Haus- und Herzens-Musica. DOSUD NEVYŠLO
6. Svědectví podlé povědomosti a pravdy dané paní Esteře Sádovské – Historia o umučení, smrti, pohřbu i vzkříšení Ježíše Krista – Harmonia historie o vzkříšení Páně – Exhortatio ad juventutem in synodo Ostrorogensi – Kázaní XXI, O tajemstvích smrti, vzkříšení a na nebe vstoupení Krista – Spiegel guter Obrigkeit – Concio synodalis de ministris – Kázaní pohřební nad knězem Pavlem Fabriciem – O vymítání ďábelství – Boj s Bohem modlitbami – Modlitba kající – Enoch, to jest O stálém lidí Bohu oddaných s Bohem chození – Matuzalém, to jest O daru dlouhověkosti – Kázání vánoční – koncept kázání při ordinování Davida Prüfera. DOSUD NEVYŠLO
7. Praxis pietatis, to jest O cvičení se v pobožnosti pravé (překlad spisu L. Baylyho). DOSUD NEVYŠLO
8. Otázky některé o Jednotě bratří českých – Kurzer Bericht von der Pestilenz – Zpráva kratičká o morním nakažení – Na spis proti Jednotě bratrské od Samuela Martinia sepsaný ohlášení – Cesta pokoje – Die uralte christliche Religion – Confessio aneb Počet z víry – Navržení o pravdivém všech věřících s Kristem sjednocení – De bono unitatis et ordinis (obsahuje: Ecclesiae Anglicanae salutem in Domino – Ecclesiae Slavonicae brevis historiola – Ratio disciplinae ordinisque ecclesiastici in Unitate fratrum Bohemorum – Ad rationem ordinis et disciplinae annotata quaedam – Paraenesis ad ecclesias, nominatim Anglicanam). DOSUD NEVYŠLO
9/I. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera Omnia 9/I. Vědecká redaktorka Jiřina Otáhalová-Popelová. 1989. 480 s. B 7644/9/1                   Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 2/9
9/II. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera Omnia 9/II. Vydali Martin Steiner et al. 2013. 441 s. ISBN 978-80-200-2244-8. B 7644/9/2
10. Manualník aneb Jádro celé Biblí svaté. DOSUD NEVYŠLO
11. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera Omnia 11. Vědecký redaktor Bohuslav Havránek. 1973. 554 s. B 7644/11                  Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 2/11
12. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera Omnia 12. Vědecký redaktor Luboš Nový. 1978. 409 s. B 7644/12                  Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 2/12
13. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera Omnia 13. Vědecký redaktor Oldřích Říha. 1974. 338 s. B 7644/13                  Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 2/13
14. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera Omnia 14. Vědecký redaktor Ludvík Svoboda. 1974. 406 s. B 7644/14                  Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 2/14
15/I. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera Omnia 15/I. Opera didactica omnia. Vědecká redaktorka Eva Kamínková. 1986. 563 s. B 7644/15/1 a                  Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 2/15/1
15/II. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera Omnia 15/II. Vědecká redaktorka Eva Kamínková. 1989. 502 s. B 7644/15/2 a                  Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 2/15/2
15/III. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera Omnia 15/III. Vědecká redaktorka Dana Martínková. 1992. 377 s. ISBN 80-200-0071-2. B 7644/15/3 a                  Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 2/15/3
15/IV. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera Omnia 15/IV. Eruditionis scholasticae. K vydání připravil Jiří Beneš et al. 2011. 544 s. ISBN 978-80-200-2042-0. B 7644/15/4                   Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 2/15/4
15/V. Eruditionis scholasticae pars III, Atrium (obsahuje: dedikace J. Ecsedimu – Ars ornatoria sive Grammatica elegans – Latinae lingvae atrium) – De studii pansophici impedimentis – Laborum scholasticorum continuatio (obsahuje: dedikace A. Klobusiczkému – Methodi verae encomia – De utilitate accuratae rerum nomenclaturae oratiuncula – De eleganti elegantiarum studio oratiuncula) – Fortius redivivus sive De pellenda scholis ignavia – Praecepta morum – Leges scholár bene ordinatae – Orbis sensualium pictus, Lucidarium (ukázka). DOSUD NEVYŠLO
15/VI. Schola ludus – Laborum scholasticorum coronis – Lexici Latino-Latini mentio – Animae sanctae beatum satellitium – Genealogicum
Didacticorum operum pars IV (amsterdamské práce):
Nobilissimae gentis et mentis viro Laurentio de Geer salutem – Vita gyrus sive De occasionum varietate – Parvulis parvulus, omnibus omnia, hoc est Vestibuli Latinae lingvae auctarium – Pro Latinitate Januae lingvarum apologia – Ventilabrum sapientiae – E scholasticis labyrinthis exitus in planum – Latium redivivum – Typographeum vivum – Paradisus juventuti Christianae reducendus – Traditio lampadis – Paralipomena didactica – Magnificis Nobilissimisque viris ... – Didacticae idea ex arcanis aeternis. DOSUD NEVYŠLO
16/I. Grammatica Latina – Janua lingvarum reserata (1. verze) – Latinae lingvae Janua reserata (ad leges Methodi lingvarum novissimae). Die offene Tür der lateinischen Sprach – Janua lingvarum reserata pro compendiose lingva Latina cum rebus docenda – Vestibulum Latinae lingvae (ad leges Methodi lingvarum novissimae concinnatum). Vortür der lateinischen Sprache. Latinského jazyka předsíní – Stammwörter der deutschen Sprach – Comenianae lingvarum methodi synopsis. DOSUD NEVYŠLO
16/II. Lexicon januale (Latino-Germanicum). DOSUD NEVYŠLO
16/III. Lexicon atriale Latino-Latinum DOSUD NEVYŠLO
17. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera Omnia 17. Vědecký redaktor Jaromír Červenka. 1970. 307 s. Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 2/17
18. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera Omnia 18. Vědecký redaktor Ludvík Svoboda. 1974. 383 s. B 7644/18 a                   Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská   A 2/18
19/I. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera Omnia 19/I. De rerum humanarum emendatione consultatiocatholica. Část 1=Pars 1. Vydali Martin Steiner et al. 379 s. ISBN 978-80-200-2448-0. B 7644/19/1
19/II. Pansophia (1. část). DOSUD NEVYŠLO
19/III. Pansophia (2. část). DOSUD NEVYŠLO
19/IV. Pampaedia – Panglottia. DOSUD NEVYŠLO
19/V. Panorthosia – Pannuthesia. DOSUD NEVYŠLO
19/VI. Liber librorum ceu Bibliotheca portatilis, hoc est Lexicon reale pansophicum. DOSUD NEVYŠLO
20. Auf den kurtzen Bericht von der Frage, ob der Herr Jesus sich selbst aus eigner Kraft von der Toten auferwecket habe, Antwort – De quaestione, utrum Dominus Jesus propria virtute a mortuis resurrexerit, responsum – Independentia, eaternarum confusionum origo – De regula fidei judicium duplex (obsahuje: De dissidentium in rebus fidei Christianorum reconciliatione hypomnemata quaedam – Judicium de judicio Valeriani Magni super catholicorum et acatholicorum credendi regula sive Absurditatum echo – Judicium Ulrici Neufeldii de fidei catholicae regula catholica ejusque catholico usu) – Excerpta ex Paraclesi Erasmi et Melanchthonis Hypotheseos – De legitima in ecclesiis evangelicis pastorum missione dissertatio – De colloquii Thorunensis apparatu cogitationes quaedam – De controversia circa ritum acceptionis in Sacra coena Panis et Calicis judicium – Vindicatio famae et conscientiae Johannis Comenii a calumniis Nicolai Arnoldi. DOSUD NEVYŠLO
21. De Christianorum uno Deo – De irenico irenicorum admonitio – (Oculus fidei) Theologia naturalis sive Liber creaturarum (úprava spisu R. de Sabunde) – De iterato Sociniáni irenico iterata ad Christianos admonitio – Socinismi speculum – Admonitio tertia. I. Ad D. Zwickerum. II. Ad Christianos – A dextris et sinistris – De zelo sine scientia et charitate admonitio fraterna – O horlivosti bez umění a lásky napomenutí bratrské – Continuatio admonitionis fraternae. DOSUD NEVYŠLO
22. Janua sive Introductorium in Biblia sacra – Novi Testamenti epitome – Bibliorum Turcicorum dedicatio – De Turcica Novi Testamenti versione Anglica annotatio. DOSUD NEVYŠLO
23. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera Omnia 23. Clamores Eliae. Vydala Julie Nováková. 1992. 529 s. ISBN 80-200-0103-4. B 7644/23 a
24. Vidění a zjevení Krištofa Kottera – Vidění panny Kristiny Panatovské – Lux in tenebris – De Principis Transylvaniae ruina – Historia revelationum Christophori Kotteri, Christinae Poniatoviae, Nicolai Drabicii – Revelationum divinarum epitome – Continuatio Historiae revelationum Nicolai Drabicii – Lux e tenebris novis radiis aucta – Drabicianarum visionum continuatio – Voluminis prophetici dimissio – Visiones nocturnae Stephani Melisch – Nächtliche Gesichte Stephani Melisch – Fortsetzung der Nächtlichen Gesichte S. M. – Boj Michala a anjelů jeho s drakem a anjely jeho. DOSUD NEVYŠLO
25. Retuňk duchovní věrným a mnohými pokušeními zemdleným křesťanům – Antidotum apostasiae – Palinodia apostasiae. Příklad odvolání odpadlství – Instructio profecturis in Lithvaniam – Centum dialogi pansophiae – Leges illustris gymnasii Lesnensis – Přemyšlování o duchovní radosti věrných a pravých křesťanů – Spicilegium didacticum. DOSUD NEVYŠLO
26. Deníky, korespondence, archívní materiály. DOSUD NEVYŠLO
27. Rejstříky k celé edici J. A. Comenii Opera omnia – Dílo J. A. Komenského   DOSUD NEVYŠLO